Logga in

Vad krävs för att en eSignatur ska vara juridiskt bindande?

Är eSignatur säkert? Kan man signera vad som helst med eSignering? Vi tar det från början. Enligt svenskt lag finns inga formkrav för hur en namnteckning ska se ut. Det kan vara ditt namn, en symbol eller en bläckplump. Däremot måste avtalsparten kunna säkerställa att signaturen som använts liknar den som personen i fråga verkligen använder. Det kan till exempel göras med namnförtydligande. Dock kan man påstå att det inte är hållbart att göra lite olika kul teckningar och gubbar utan man ska hålla sig till en och samma namnteckning då de kan jämföras med andra för att säkerställa att det verkligen är du som skrivit under.

eSignatur är juridiskt bindande

Grunden för att en signatur är juridiskt bindande bygger på tre grundläggande faktorer.

  • Vem har signerat och hur säker är identifieringen?
  • Vad undertecknades och hade båda parterna för avsikt att förbinda sig?
  • Har dokumentet ändrats efter signering?

Vad finns det för formkrav för elektronisk signatur

Regeringen beslutade 2002 att tillsätta en utredning angående formkrav för elektronisk signatur. De slog fast att ett avtal som ska ingås skriftligen anses kunna uppfyllas elektroniskt. Undantag finns, ibland annat jordabalken, för avtal som kräver bevittnande. Exempel på det är avtal som rör överlåtelse av fast egendom eller testamente.

Lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer definierar 3 nivåer: enkel elektronisk signatur, avancerad elektronisk signatur och kvalificerad elektronisk signatur. Lagen bygger på ett EU direktiv från 1999 som sedan fastslagits, senast i EUs förordning nr 910/2014.
 

Hur skiljer sig då de tre nivåerna av eSignering åt?

Enkla eSignaturer (SES) är en elektronisk signatur utan krav på den tekniska lösningen. Den kan vara t ex genom email, sociala ID eller engångskoder. De nekas inte juridisk giltighet enbart på grund av att de har elektronisk form och ska godtas som bevis vid en tvist. Däremot kan det ställas krav på att bevisa att den signaturen verkligen kommer från den undertecknande.

Avancerade eSignaturer (AdES) är en teknisk lösning där signaturen kan härledas unikt till den som signerat. I Sverige så räknas BankID till en Avancerad eSignatur. På grund av sin tekniska säkerhet ges AdES stor juridisk tyngd i en tvist. Det finns inga normala svenska företagsavtal, orderbekräftelser, eller liknande som kräver högre nivå än Avancerade eSignaturer. Undantag som finns är, som nämnts ovan, överlåtelse av fast egendom, som kräver ett fysiskt papper med en bevittnad handskriven underskrift.

Kvalificerade eSignaturer (QES) är en ännu striktare form av eSignatur. Den kräver att ett certifikatsbaserat digitalt ID används vid autentiseringen. Den ges samma juridiska giltighet som en handskriven signatur inom hela EU och alla medlemsländer. Dock gäller fortfarande samma begränsningar till exempel vad gäller överlåtelse av fast egendom.
 

Vad är det som är bra med eSigatur?

En stor fördel med eSignering jämfört med traditionell signering är att det är så mycket lättare att spåra. Det är lätt att se när avtalet är upprättat och när eventuella ändringar är gjorda. Med ett bra eAvtals-system kan man också se om och när alla parter har signerat, även eventuella ändringar.

Själva avtalsprocessen blir smidigare genom att alla inte behöver träffas samtidigt, på samma plats. Inga avtal behöver fastna hos någon part på grund av mötessvårigheter. Dessutom går det snabbare att nå avslut, även i digitala möten, eller i sin telefon, om man är på språng.
 

Vad krävs för att komma igång med eSignering?

Vänd dig till en seriös aktör som kan erbjuda dig eSignering för alla typer av avtal. Se till att lösningen för eSignering är plattforms- och hårdvaru-oberoende så att du och dina kunder kan signera på de datorer och telefoner som ni redan har. QNOVA är en av få aktörer i Sverige som kan tillgodose alla företagets krav på eSignering och som dessutom har lösningar för hela företagets digitaliseringsprocess.

Vill du veta mer om QNOVA eSignering?

Snabbt, enkelt och säkert. Våra godkända metoder fungerar på alla telefoner, datorer och operativsystem.

Vill du veta mer om QNOVA eSignering?

Snabbt, enkelt och säkert. Våra godkända metoder fungerar på alla telefoner, datorer och operativsystem.

Vill du ha gratis avtalsmallar?

Fyll i formuläret nedan så skickar vi alla avtalsmallar vi tagit fram.

ikon-paminnelser

Påminnelser

Ställ in egna automatiska påminnelser efter behov.

Du kan välja att få påminnelser på specifika datum eller återkommande varje månad, kvartal eller år. QNOVA ser till att du inte missar någon viktig deadline. Du kan också få påminnelser om avtal som ska signeras, eller ännu inte blivit signerade.

ikon-hantera-behorighet

Hantera behörigheter

Du kan själv hantera behörigheterna på grupp eller individnivå med vårt smarta administrationsverktyg.

Bestäm vem som ska få skapa avtal, redigera, radera och titta på avtalen. Skapa korrekt tillgänglighet till
samtliga avtal.

ikon-sakerhet

Extra hög säkerhet

QNOVA använder sig uteslutande av svenska leverantörer. Ingen information eller data från våra kunder lämnar
landets gränser.

QNOVA är svenskutvecklat och erhåller support i egen regi. Bland annat har QNOVA genomgått ett OWASP Top 10 utan anmärkning.

ikon-esignering

eSignering

Skapa avtal utifrån en mall eller PDF. Få kontroll på signeringsflödet, vem som har öppnat, signerat eller
returnerat. QNOVA eSignering är juridiskt godkänd och sker alltid med två-faktorsverifiering enligt eIDAS.

Användaren kan styra signeringsordning. Varje signerare kan signera med svenskt BankID, SMS-kod eller med
digital underskrift. Det skickas alltid ut meddelande när signeringen är klar till samtliga parter.

ikon-hantera-behorighet

Smarta avtal

Med avtalshantering från QNOVA kan du styra vem som har behörighet att se vilket avtal. Behörigheterna hanteras med vårt smarta administrationsverktyg.

När ett dokument ska signeras skickar du enkelt ett sms med kod.

ikon-automationer

BankID

Dina avtal kan säkert och enkelt skrivas under med hjälp av BankID.

Det skickas alltid ut meddelande till samtliga parter när signeringen är klar.

ikoner-qnova-smarta-falt

Smarta fält

Skapa värde med smarta fält. Lägg in den avtalsinformation som du behöver.

Gör dina egna uträkningar eller använd listor med förbestämda värden för att enkelt söka fram eller filtrera på
rätt information.

ikoner-qnova-dash

Överblick

Dashboard som sammanfattar allt det viktiga kring avtalen. Struktur efter avtalstyp och definierat med era egna
kategorier.

Användaren kan enkelt hitta avtalen, se aktuell status och snabbhantera avtalen. Samtidigt som du kan söka
efter avtal.