Rapportera skyddsronder, reklamationer och avvikelser

Rapportera skyddsronder, reklamationer och avvikelser

QNOVA Arbetsflöde är ett stöd i verksamheten för att följa de lagar och regler som gäller för de flesta verksamheter. Alla typer av avvikelser så som skyddsronder, reklamationer, tillbud och olyckor, avvikelser, revisioner, riskbedömningar är QNOVA Arbetsflöde ett ovärderligt verktyg. Genom all rapportering säkerställer ni att alla momenten utförs av rätt personer i rätt tid, samt kan rapporters och användas för uppföljning och beslutsunderlag.

Många olika användningsområden

Ett av många användningsområden för QNOVA Arbetsflöde är skyddronder.
Utgångspunkten för skyddsronder är Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall. Regelbundna skyddsronder förebygger risker och förhindrar att olyckor kan ske samt säkerställer att de anställdas hälsa är god. Skyddsansvariga går igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud för att identifiera brister i arbetsmiljön som kan orsaka ohälsa eller olycksfall.

QNOVA Arbetsflöde

Genom att rapportera in era skyddsronder i QNOVA Arbetsflöde följer ni det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställer att arbetsplatsen
är en säker miljö att arbeta i och att de anställdas hälsa är god.