QNova Workflow är ett stöd i verksamheten för att följa de lagar och regler som gäller för de flesta verksamheter. När det gäller rapportering av skyddsronder, reklamationer, tillbud och olyckor, avvikelser, revisioner, riskbedömningar är QNova Workflow ett ovärderligt verktyg som hjälper er så att rapporteringen verkligen blir gjord och att olika moment görs av rätt personer i rätt tid. Den information som rapporteras in kan senare användas för uppföljning och beslutsunderlag.

 

Skyddsronder

Ett av många användningsområden för QNova Workflow är skyddronder.
Utgångspunkten för skyddsronder är Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön för att förebygga ohälsa och olycksfall. Genom att genomföra regelbundna skyddsronder förebygger man risker och förhindrar att olyckor kan ske samt säkerställer att de anställdas hälsa är god.
De som är skyddsansvariga går igenom verksamheten tillsammans med skyddsombud för att identifiera brister i arbetsmiljön som kan orsaka ohälsa eller olycksfall.

skyddsronder

Genom att rapportera in era skyddsronder i QNova Workflow följer ni det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställer att arbetsplatsen
är en säker miljö att arbeta i och att de anställdas hälsa är god.

Ladda ner vår PDF
Digitalsera on- och offboardingprocsesser
Vi skickar dig ett e-postmeddelande med en länk där du kan ladda ner PDF-filen om hantering av samtycken.
  • Förkorta startsträckan för nyanställda
  • Automatisera beställningar och underlätta godkännanden
  • Ett bra avslut för alla inblandade
  • Säkerställ att avveckling görs enligt företagets policyer
Onboarding och offboarding
* Vi lämnar inte ut din e-postadress till annan part.