DIGITALA ARBETSFLÖDEN OCH PROCESSER

En övergång till digitala arbetsflöden och processer gör att en verksamhet lättare kan anpassa sig till nya krav och att den kan vara mer lättrörlig. Att snabbt kunna ställa om verksamheten och affärsmodellen när marknaden och förutsättningarna förändras blir ett måste. Fler gemensamma processer och stora mängder information som kan administreras från ett ställe gör att kompetensen breddas och delaktigheten ökar.

Lägg in era arbetsflöden direkt i QNova Workflow som till exempel HR-processer, enkäter, tillbud, förbättringar, avvikelser och reklamationer. Det är bara några exempel på arbetsflöden som hanteras effektivare i QNova Workflow.

REGISTRERA

UTREDA

ÅTGÄRDA

FÖLJA UPP

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIGITALA ARBETSFLÖDEN

Tillverkning och produktion

Rapportera enkelt in era avvikelser, tillbud och reklamationer. Vid ett tillbud är det viktigt att snabbt kunna rapportera in vad som har hänt och sedan utföra en direkt åtgärd. Lika viktigt är det att kunna följa upp att åtgärden gav resultat. Med Workflow i din mobil eller i din tablet kan du rapportera in och använda kameran för att bifoga bilder.

IT / IS

Flöden som är vanliga för IT-avdelningar är bland annat felanmälan och support. Använd QNova Workflow som ärendehanteringssystem.

HR

Onboarding, offboarding, personalenkäter, ledarutvärdering och medarbetarsamtal är bara några av alla de processer som kan digitaliseras.
Det är mycket som ska göras när man anställer ny personal. Den nyanställda ska få utrustning, utbildning, tjänstebil med mera. QNova Workflow skapar uppgifter till berörda personer och avdelningar och säkerställer att det utförs inom angivna tidsramar.

Kvalitet

Använd QNova Workflow vid interna och externa revisioner och få kontroll på revisionsavvikelser och vad som behöver åtgärdas.

QNOVA WORKFLOW I BILDER

FUNKTIONALITET

QNova Workflow är precis så flexibel som vi beskrivit inledningsvis men utöver den dynamiska uppsättningen av arbetsflöden erbjuder produkten även en rad andra funktioner. Nedan anger vi de funktioner som är mest utmärkande för produkten som ger kontroll, tidsbesparingar och mindre kostnader

 • Rapportmallar

  Tala om för systemet vilka olika användningsområden som ni vill skapa rapportmallar för.

 • Flödessteg

  Hur många flödessteg ska varje rapportmall (process) innehålla.

 • Fält

  Varje flödessteg innehåller ett visst antal fält. Som administratör anger du vad fälten ska heta, i vilken ordning de ska komma och om de är obligatoriska eller ej. Bestäm vilken typ av fält du vill ha med. Textfält, datumfält, beräknade fält, nummerfält, listor eller radioknappar.

 • Underflöden

  Ett flödessteg i rapportmallen kan ha en egen process som “förgrenar” flödet. Ett underflöde till huvudflödet. I det här fallet behöver underprocessen avslutas först innan du kan skicka rapporten vidare i huvudflödet.

 • Behörighetsstyrning

  Ekonomi, HR och IT har förmodligen olika rapporter och arbetsflöden att förhålla sig till. Med hjälp av behörighetsstyrning får du kontroll över vem som kan se vad i systemet. Vem ska kunna läsa och skapa rapporter av en viss typ?

  Tala om för rapportmallen vem som ansvarar för varje flödessteg i processen. Vem ska ha behörighet att fatta beslut? Vem ska rapporten skickas vidare till i flödet, Grupp eller person?

 • Deadlines

  Deadlines är en viktig funktion i QNova Workflow. Arbeta utifrån deadlines och korta ner ledtiderna.

 • Automatiska påminnelser

  Systemet håller koll på deadlines och skickar automatiskt ut påminnelser när det är dags att agera. Missar du en deadline så påminner systemet även om detta. Som administratör ställer du själv in hur lång tid “Ansvarig” ska ha på sig att agera inom varje flödessteg.

 • Statistik

  Systemet förser dig med statistik i form av diagram och listor i realtid. Du kan med enkelhet anpassa urvalet av information som du vill få presenterad. Du kan även exportera ut all information till Excel med hjälp av exportmallar som går att återanvända för återkommande statistik.

 • Bilagor

  Till varje flödessteg i processen finns det möjlighet att bifoga filer. Vid en reklamation så kan en användare t.ex ta upp sin mobiltelefon, fota, bifoga, komplettera ärendet med text och därefter skicka in det för registrering.

 • Mobilitet

  Registrera ditt ärende via mobilen eller surfplattan. Använd kameran och förtydliga ärendet med bilder. Få en bra översikt över dina tilldelade ärenden.

MER INFORMATION OM WORKFLOW

DEMO AV WORKFLOW

Boka en kort demo så guidar vi er genom funktionerna och möjligheterna i QNova Workflow.